صفحه اصلی > درباره دانشکده > دستاوردها 
دستاوردها

بازدید آزمایشگاه شاخه لیان زیتون
بازدید دانشجویان دانشکده علوم و فنون دریایی از مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان وابسته به اداره استاندارد در تاریخ 20/8/1394واقع دراستان بوشهر انجام شد. در این بازدید با دستگاهای سنجش و آنالیز مواد آشنایی حاصل شد و همچنین نحوه ی استفاده و آنالیز مواد در زمینه های مرتبط آشنایی حاصل شد .شرکت شاخه زیتون لیان با هدف ارتقاء کیفیت کالاهای وارداتی و تولیدی، استقرار سیستم های کیفی در واحد های تولیدی و نظارت بر حسن اجرای استاندارد به عنوان همکار و بازوی اجرایی و عملیاتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در سال 87 تأسیس شده است.

بازدید از آزمایشگاه ها و موزه اداره محیط زیست استان بوشهر
بازدیداز موزه و مرکز تحقیقات زیست محیطی اداره محیط زیست استان بوشهر در تاریخ 10/ 8/1394 انجام شد. بازدید از موزه با هدف آشنایی دانشجویان رشته زیست فناوری با بوم سازگان و گونه های دریا زی و خشکی زی بومی استان و گونه های در معرض خطر انقراضبه عمل آمد. همچنین از آزمایشگاه های مختلف این مرکز تحقیقاتبازدید به عمل آمد که در آن دانشجویان با نحوه سنجش آلاینده های مختلف دریایی به طور کاربردی آشنا شدند.


بازدید از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بخش زیست فناوری دریا
بازدیددر تاریخ 10/2/ 1395 از بخش زیست فناوری دریایی دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت. در این بازدید ضمن بررسی راهکارهای انجام پروژه های مشترک بر افزایش تعامل دوجانبه بین گروه زیست فناوری دریا دانشگاه خلیج فارس و گروههای مرتبط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید شد. دانشجویان نیز از آزمایشگاه کشت سلولی و بخش مولکولی همچنین آزمایشگاه آنالیز وژنتیک ملکولی بازدید به عمل آوردند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.