صفحه اصلی > دانشجویان 
دانشجویان

 گروه آموزشی کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا :

 

اولین ورودی های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی زیست فناوری دریا در نیمسال اول 1390 سال  تحصیلی را آغاز کردند .

تعداد دانشجویان این رشته 5 نفر بودند که دو نفر از آنها در نیمسال دوم  1391 و سه نفر دیگر در نیمسال اول 1392 فارغ التحصل و دانش آموخته شدند .

هر ساله در این رشته دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته و در حال تحصیل و فارغ التحصیل و دانش آموخته می شوند .

 

گروه آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای :


اولین ورودی های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در نیمسال دوم 1390 سال تحصیلی را آغاز نمودند .

تعداد دانشجویان این رشته 3 نفر بودند که همه آنها در نیمسال دوم 1392 فارغ التحصیل و دانش آموخته شدند .

هر ساله در این رشته دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته و در حال تحصیل و فارغ التحصیل و دانش آموخته می شوند .


گروه آموزشی کارشناسی ارشد شیمی دریا ( اقیانوس شناسی شیمیایی ) :اولین ورودی های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی شیمی دریا  در نیمسال اول 1393 سال تحصیلی را آغاز نمودند .

تعداد دانشجویان این رشته 2 نفر بودند .

هر ساله در این رشته دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته و در حال تحصیل و فارغ التحصیل و دانش آموخته می شوند .

 

 

 

گروه آموزشی کارشناسی ارشد محیط زیست دریا :

 

 

 

 

گروه آموزشی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان :

 

 

 

 

 

گروه آموزشی کارشناسی علوم و مهندسی شیلات :


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.