صفحه اصلی > استادان 
استادان

اعضای هیات علمی دانشکده


نام و نام خانوادگی:

سمت:

تحصیلات: 

مرتبه علمی: 

تلفن: 


رایانامه: 

صفحه شخصی:

     

دکتر محمود نفیسی بهابادی

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی

دکتری علوم و مهندسی شیلات

دانشیار

077-31223350

077-31223390

nafisi@pgu.ac.ir

رزومه (دریافت فایل)

     

 

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:


تحصیلات: 

مرتبه علمی: 

تلفن: 


رایانامه: 

صفحه شخصی:

     

دکتر احمد شادی

معاون آموزشی دانشکده علوم و

فنون دریایی 

دکتری زیست فناوری دریا

استادیار

077-31223350

077-31223390

shadi@pgu.ac.ir

رزومه (دریافت فایل)

     

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:


تحصیلات: 

 

 

 

مرتبه علمی: 

تلفن: 

 

 

 

رایانامه:


صفحه شخصی:

     

دکترپرویز باورصاد

هیئت علمی (مدعو)


حمل و نقل ترکیبی دریایی

Logistics و ترانزیت بار

 

استادیار

077-31223350

077-31223390

 

bavarsad@pgu.ac.ir

 

 

رزومه (دریافت فایل)

           

 

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تحصیلات: 

مرتبه علمی: 

تلفن: 


رایانامه: 

صفحه شخصی:

     

دکتر محسن نوروزی

هیئت علمی 

دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

استادیار

077-31223350

077-31223390

mohsennorouzi@pgu.ac.ir

رزومه (دریافت فایل)

     

 

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تحصیلات: 

مرتبه علمی: 

تلفن: 


رایانامه: 

صفحه شخصی:

     

دکتر ماندانا زارعی

هیئت علمی 

دکتری زیست فن آوری دریا

استادیار

077-31223350

077-31223390

Zarei.mandana@pgu.ac.ir

رزومه (دریافت فایل)

     

 

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تحصیلات: 

مرتبه علمی: 

تلفن: 


رایانامه: 

صفحه شخصی:

     

دکتر داریوش صابری

هیئت علمی 

دکتری شیمی آلی

استادیار

077-31223350

077-31223390

saberi_d@pgu.ac.ir

رزومه (دریافت فایل)

     

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.