اعضای هیات علمی

استادان گروه زیست فناوری دریا :

1- سرکار خانم دکتر ماندانا زارعی

آدرس رایان نامه  :   Zarei.mandana@yahoo.com

                                    Zarei.mandana@pgu.ac.ir 


تلفن همراه : 09163317682

2- آقای دکتر احمد شادی

آدرس رایان نامه  :                        Shadi@pgu.ac.ir                             

                                                                   Ahmadshadi82@gmail.com                                                              09163316617 : تلفن همراه           

برنامه درسی و سیلابس دروس رشته زیستفناوری دریا 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.