درباره

 رشته محیط زیست دریا در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم و فنون دریایی ارائه می گردد.

این رشته‌ یکی‌ از شاخه‌ های‌ زیست ‌شناسی‌ است‌ که‌ صرفاً موارد مربوط‌ به‌ گیاه‌ را، اعم‌ از گیاهان‌ اولیه‌ تا گیاهان‌ امروزی‌ بررسی‌ می‌کند و دارای‌ زمینه‌ های‌ مختلفی‌ مانند:

گیاه‌ شناسی‌، فیزیولوژی‌ گیاهی‌، ریخت‌ زایی‌ و اندام‌ زایی‌ در گیاهان‌، بیوشیمی‌ و جلبک‌ شناسی‌ است‌. علوم‌ گیاهی‌ دارای‌ دو بخش‌ عمده‌ فیزیولوژی‌ و سیستماتیک‌ است‌ که‌ بخش‌ فیزیولوژی‌ به‌ شناخت‌ زندگی‌ گیاهان‌ و اندام های‌ مختلف‌ یک‌ گیاه‌ می‌پردازد و بخش‌ سیستماتیک‌ نیز درباره‌ اسامی‌ و طبقه ‌بندی‌ گیاهان‌ می‌باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.