جستجوی کارمندان


برای پیدا کردن کارمند مورد نظر می‌توانید نام، نام خانوادگی، محل کار یا عنوان شغل فرد را در جعبه زیر بنویسید. حداقل بایستی سه کاراکتر بنویسید تا جستجو انجام شود.

جستجو:
نام خانوادگی نام محل کار عنوان شغلی تلفن
تابش عرفان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروههای روانشناسی، دروس عمومی، تاریخ 31222103
آب شیرینی محمد رضا
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني
آبشیرینی عبدالرسول معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
مدير برنامه، بودجه و تحول اداري 31222015
آدین سکینه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
آدینی آزیتا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222090
آذرپرا اصغر
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي
آذرپرا خسرو
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی و امین اموال 31221310
آرامون احمد معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222271
آرامون حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
آزادنیا سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي امور انبار 31222329
احشمه علیرضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
متصدي نقليه حوزه رياست
احمدزاده عباس معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
سرپرست خوابگاه
احمدی خداکرم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222030
احمدی ایران معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس ثبت نام پذيرش 31222064
احمدی گلنار معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس کارگزيني 31222039
احمدی غلامرضا
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
احمدی حیدر
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت بازرگانی 31222110
احمدی برازجانی علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور دانشجویی 31221330
احمدی نسب غلامرضا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس مسئول، کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی 31222111
ازدست خدیجه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222080
اسماعیلی یدالله
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221336
اشکپورمطلق مریم
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مسئول دفتر دانشکده 31222600
اصبعی محمدرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس تحصيلات تکميلي 31222068
اصبعی عبدالکریم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول امور نقليه 31222253
افشار عبدالصمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارشناس مسئول اداره تدارکات 31222248
افشاری محمود
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه آمار
اکبرزاده شهرام معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
مدير تربيت بدني
اکمیول حیدر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول امور مالي معاونت دانشجويي
اکمیول صفدر معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222080
الهیاری حسن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه تاریخ
امیربندی رضا
دانشکده هنر و معماری
کارپرداز دانشکده 31221502
امیری روح الله
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه برق 31222753
امیری داریوش معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222378
امیری محمدعلی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس تاسيسات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222334
امیری شهین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 3122203
امینی یاسر
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی مکانیک 31222171
انجمن بیژن
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي
انصاری عبدالحسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها 31222422
انصاری مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس عمراني دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222054
ایزدپناه امیر عباس
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
معاون دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222602
ایزدی حقیقی عباس
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی 31221192
ایمانی مرجان معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222038
باغویی صاحبجان
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروههای ریاضی و آمار
باقری بردی علی معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
رئیس کتابخانه مرکزي 31222701
باقری قلعه نوعی مهدی
دانشکده مهندسی جم
رئیس دانشکده مهندسی جم
بالوئی جام خانه هادی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت صنعتی 31222375
بحرانی سیده سمیه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222036
بحرانی حمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
بحرانی سید حسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول دفتر اداره نقليه
بحرانی حسین معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارپرداز معاونت دانشجويي
بحرانی زاده عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي امور انبار
بحرینی زاد مریم
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
کارشناس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 31222729
بردستانی آمنه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221150
بردیده حمید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس تربيت بدني 31222515
بردیده هادی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
برزویی امید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس تربيت بدني
برومندزاده عبدالمهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
بلاوی رسول
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 31222112
بهرامی مرجان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس تشکيلات و تحول اداري 3122242
بهشتیان منصوره معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امین اموال 31222046
بهی محمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس اجرایی و مسئول دفتر 31222100
بی باک حسن
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
بیات فرشته معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
مدير توسعه و تجاري سازي فناوري و ارتباط با جامعه
پاپری مقدم محمدجواد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی دانشکده کشاورزی 31221306
پارسا حجت
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد 31222100
پاکار معصومه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
پاکیزه علی
معاونت آموزشی
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي
پاکیزه روح اله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
رئيس گروه برنامه و بودجه 31222707
پورعابد محمد جواد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پورمحمد مینا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222077
پیردادیان معصومه
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب 31222013
ترابی جهرمی امین
مرکز کارآفرینی و نوآوری
رئيس مرکز کارآفريني و نوآوري
تشانی عقیل
دانشکده مهندسی جم
مسئول دفتر دانشکده مهندسی جم
تکین حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
رئيس اداره سراهاي دانشجويي
تماری اسماعیل
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
رئیس دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223300
تنگکی آزاد عبدالرشید معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مسئول تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني
توکلی مهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مدير امور دانشجويي
توکلی علیرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس فني مکانيک
جابری اردکانی ناصر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 31222102
جامعی سعید
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی دریا 31222380
جامه خورشید احمد
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی شیمی 31222603
جاویدی حمید
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
کارشناس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه خليج فارس 31222145
جعفری مصطفی
مدیریت امور حقوقی
مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات 31222023
جعفری سید علی
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
جعفری شمس الله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222081
جمادی محمدرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش
جمالی حکمت اله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه ها
جمالی رضا
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
جمالی عاطفه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مشاوره 31222339
جمالی علی
اداره حراست
مسئول سامانه حراست
جمالی فاطمه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه گیاه پزشکی 31221373
جمهیری حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارپرداز دانشکده 31222753
جهرمی زاده محسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره دريافت و پرداخت مالي 31222001
جوکار بهرام
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222626
جوکار عادل معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
متصدی امور مالی معاونت پژوهش و فناوری 31222074
جوکار مهناز معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
معاون مديريت امور آموزشي دانشگاه 31222321
چمن لیلا
دانشکده هنر و معماری
کارشناس آموزش دانشکده 31221503
حاجب حمیدرضا
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه حسابداری
حاجبی سعیده معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222037
حاجتی مهشید
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مسئول آموزش دانشکده کسب و کار و کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
حاجی پور مسعود
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222606
حاجی زاده سجاد
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
دبير ستاد رفاهي دانشگاه
حاجیانی عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارپرداز 31222000
حاجیانی سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي امور مخابرات
حاجیانی پرویز
معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
معاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
حسن نیازی فریبا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس مسئول امور اداري 31222037
حسینی سید جواد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه علوم و فناوری زیستی
حسینی فریده سادات معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
رئيس مرکز مشاوره
حسینی سید عبدالمجید معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس امور مالی معاونت پژوهش و فناوری 31222076
حسینی سمانه معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه 31222016
حسینی مقدم سید مهدی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221335
حق بین حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
معاون دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده 31222752
حمیدی سید ضیاء
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک 31222622
حیدری حسین
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری و قیر و آسفالت 31222186
حیدری جهانگیر
دانشکده هنر و معماری
رئیس دانشکده هنر و معماری 31221500
حیدری محمد
دانشکده مهندسی جم
کارشناس فناوری دانشکده
خاجوی احمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222093
خادمی سجاد
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي
خاکیان سیما
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب
خدایار ناهید
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221150
خدایار حمیده
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221374
خرم آبادی راضیه معاونت آموزشی
گروه آموزش‌های مجازی و تخصصی
رئيس مرکز آموزش‌هاي پيشرفته
خسروی آرش
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني
خلفی مریم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
اپراتور امور تغذيه 31222096
خلیفه عبدالرضا
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک 31222174
خلیفه زهره
دانشکده مهندسی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی 31222717
خمیس مهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول اتاق تکثير 31222079
خواجه صدیقه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
خواجه ای ابراهیم
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آزمایشگاه و مدیر مزرعه 31221154
خورشیدیان داریوش معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس اداره خدمات عمومي و پشتيباني
خورشیدیان کیامهر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس فناوری دانشکده 31223308
دشتدار حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور دانشجويي
دلپناه حسن
دانشکده مهندسی جم
کارشناس تاسیسات دانشکده
دهقان حسین
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه ریخته‌گری
دهقانی زهره معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222704
دهقانی نرگس
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس گروه مدیریت صنعتی، و اقتصاد
دهقانی یوسف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه روان شناسی
دهقانی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222098
دولابی پویا
دانشکده هنر و معماری
مدیر گروه مهندسی معماری و شهرسازی
دیانت محمدجواد
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
دیندارلو علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221302
رئیسی اصغر
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
متصدی خدمات دانشکده کشاورزی 31221374
رادمنش علیرضا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی
راستگو علی
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
رحمانی محمد امین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222203
رحمانی فرد مرتضی
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مسئول دفتر معاونت اداري و مالي 31222030
رحیمی علی اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه ریخته‌گری 31222188
رزمی نیا ابوالحسن
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
رئیس دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده 31222751
رستمی ابراهیم
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221146
رستمی علی حسین معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222198
رستمی مرادعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
متصدي نقليه امور دانشجويي
رسولی افشین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري 31222280
رسولی سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه ریاضی
رضازاده کریم
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه اتومکانیک و ترمودینامیک 31222180
رضایی محسن
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه عملیات واحد 31222618
رضایی شهرام
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر امور دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221330
رضایی خداداد معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي
رضایی محمد علی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
رئيس اداره دانش آموختگان و صدور تاييديه تحصيلي 31222066
رضایی لیلا
دفتر ریاست و روابط عمومی
مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي
رضایی مطلق فریبا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر کتابخانه 31221190
رضویان مهدی
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمی 31223356
رعنایی حسین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه فیزیک 31223310
رفیعی امیر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مسئول دفتر دانشکده 31223300
رمضان پور مصطفی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گروه شیلات و کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس امور بین الملل 31221304
رنجبر علی
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی نفت 31222657
رهنما حسین
اداره حراست
کارشناس فناوري اطلاعات حراست
روائی معصومه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس بخش خدمات دیجیتال کتابخانه مرکزی 31222700
روان بد نازنین
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني 31222019
روشن علی
دانشکده مهندسی جم
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
روشن مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222226
ریشهری عباس
دانشکده هنر و معماری
مسئول دفتر دانشکده 31221500
زارع محمد
بسيج کارکنان
فرمانده بسيج کارکنان
زارع محمد قاسم
معاونت آموزشی
کارشناس هیأت ممیزه 31222370
زمانی امین
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
زمزم فاطمه معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس ارزشیابی پژوهش، فناوری و نوآوری 31222280
زنده بودی ماشاءاله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
زنده بودی رسول معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
زنده دل اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222150
سالاری سامان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222081
سالمی نژاد جمشید
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
سامی وند لیدا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مسئول دانش آموختگي 31222061
ستوده ابراهیم
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه شیلات
ستوده بیژن
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رئیس اداره آموزش 31221337
سجادی اسلامی سید اسماعیل
دفتر ریاست و روابط عمومی
رئیس گروه شاهد و ایثارگر 31222010
سجادی زاده سید عبدالمناف
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
سرمکی محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
سعدآبادی طاهره
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
سلیمی افسانه
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس گروه مدیریت بازرگانی، و حسابداری 31222109
سلیمی فرد خداکرم معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
سلیمی فرد ریحانه
اداره حراست
کارشناس بايگاني و صدور کارت
شادنیا ام البنین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه 31222013
شاهینی مهدی معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس پژوهانه 31222074
شباناره مهرانگیز معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222704
شغابی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مسئول دفتر دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222049
شهسوار محمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آموزش گروههای فیزیک، ژئوفیزیک و شیلات 31223345
شهیدان کاظم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222085
شیخ ذاکر زهرا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس گروه شیمی و زیست 31223344
شیرکانی مرضیه
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مسئول دفتر دانشکده 31222750
شیرکانی حسین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
مدير امور پژوهش و فناوري 31222075
شیروانی الهام
دانشکده مهندسی
کارشناس گروه مهندسی عمران 31222052
صابر محمدجواد
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی برق
صابرفرد مصطفی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221146
صابری داریوش
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
معاون آموزشی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223301
صافی نیا طالب
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
صالحی محمود معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مدير امور اداري و پشتيباني 31222032
صالحی اعظم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري
صبحانی خواه فاطمه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس حوزه دانشجويي
صبحانی نسب محمدعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
اپراتور امور تغذيه 33222369
صداقت شکرالله معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري 31222280
صفایی زهرا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 31222562
صفدریان احمد
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
صفرپور علی
اداره حراست
کارشناس مسئول حفاظت فيزيکي 31222086
صلحی فرد حمزه
دفتر ریاست و روابط عمومی
مسئول دفتر مرکزي تهران
طاهریان حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
طلعتیان سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
عالی لقب اصغر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
مدير امور فرهنگي 31222091
عباس زاده احمد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221192
عباس زاده اکبر
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گروه شیلات 31221343
عباسی حمید
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عباسی حسین
اداره حراست
کارشناس حراست 31222042
عباسی هاجر
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عباسی احسان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس فناوری دانشکده 31222116
عبدالهی برازجانی مسعود
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221310
عرب مومنی محمد آبادی مجتبی
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی صنایع
علوی محمود معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222064
علوی سهیلا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 31222106
علیزاده روح الله
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح و کارگاه جوشکاری 31222180
غریبی بری معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
غزنوی مرضیه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس مسئول کتابخانه 31222071
غلامی مجاهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
غلامی ناصر
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت 31222415
فاتحی روح الله
معاونت پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری 31222078
فاریابی سیف اله
اداره حراست
رئيس حراست
فاضلی عبدالرضا
دانشکده مهندسی
رئیس دانشکده مهندسی 31222716
فخرزاد فاطمه معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
کارشناس استعدادهای درخشان
فرامرزی مسعود
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گروه باغبانی 31221347
فربود علی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
فرساد نازنین
معاونت پژوهش و فناوری
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری 31222078
فرشچی فرزاد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222034
فقیه حسین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه معارف اسلامی 31222115
فقیه احمدانی احمد معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس ارتباط با جامعه 31222080
فیوض هما معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222362
قائدی محمد رضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222371
قادری اطهره
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آزمایشگاه 31221345
قادری کوروش
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر امور عمومی 31221308
قادری عبدالحمید
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور تغذیه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221330
قاسمی آزیتا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گیاه پزشکی 31221339
قاسمی ناصر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222092
قاسمی محبوب آمنه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک 31223386
قانعیان سیده زحل معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مسئول گروه خدمات روانشناختی و سلامت 31222241
قربان پور احمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
معاون دانشکده کسب و کار و اقتصاد 31222375
قره باغی کوروش معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
متصدي تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222318
کالی رسول معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
حسابدار بخش تدارکات 31222380
کردوانی مهران
مرکز کارآفرینی و نوآوری
کارشناس مرکز کارآفريني و نوآوري
کرمی نادر
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه الکترونیک 31222308
کریمی سعید
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه
کریمی صادق
آزمایشگاه مرکزی
رئيس آزمايشگاه مرکزي
کریمی ام البنین معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس پذیرش و دانش آموختگي 31222061
کشاورز احمد
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
رئيس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
کشاورز هادی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه اقتصاد
کشاورز امین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
مدیر فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222022
کهن مو محمد امین
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221301
کوکبی زاده وحیده معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
گشمردی مهدی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222097
گلستانه سید موسی
معاونت فرهنگي و دانشجويي
معاون فرهنگي و دانشجويي
گنجی محمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
لشکری شاپور
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221341
لک عبدالحمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222282
لک محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222045
لک نعمت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس دبيرخانه مرکزي
لهسایی حسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
مجتبایی سهیلا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مديريت امور آموزشي 31222067
محبی زهرا
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
محمدی امین
دانشکده هنر و معماری
معاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده هنر و معماری 31221500
محمدی روح اله
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي
محمدی گل افروز معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس پذیرش و دانش آموختگی
محمدی ابراهیم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول تاسيسات
محمدی خسرو معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مدير امور آموزشي
محمدی زاده محمد رضا
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
دبير هيات اجرايي جذب
محمدی نژاد حسین
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222605
محمدیان نصراله
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221147
محمودی امین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مدير دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
محمودی طیبه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول دبیرخانه 31221333
محمودی نیا افسانه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 31223386
مختاری حیدر معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222080
مرادبیگی فاطمه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسئول واحد خواهران نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 31222145
مرهونی لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222705
مشتاق سعید
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
مصلح عبدالمجید
رياست دانشگاه
رئیس دانشگاه
مظفری فرشته
دانشکده مهندسی
کارشناس گروههای مهندسی دریا و مهندسی مکانیک 31222155
مظفری غلامرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس تحصيلات تکميلي 31222068
مظلومی افسانه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروههای زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات عرب، معارف 31222446
معراجی سید حامد
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی عمران 31222174
معرفیان عبدالرحیم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس مسئول امور دانشجويي 31222517
معصومی عباس
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس حوزه رياست
مقتدر پور مرضیه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس بهداشت
ملایی امیر حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
رئيس اداره تدارکات دانشگاه 31222191
ملایی راضیه
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه حرارات و کنترل فرایند 31222608
ملکوتی علون آبادی محمود
دانشکده مهندسی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی 31222425
منصوری اسمعیل معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
منصوری لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222073
منصوری رضا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه ژئوفیزیک
منصوری فرد الهه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222074
مهیمنی فاطمه سادات معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222226
موجی محمدرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارپرداز
موسوی خیر النساء
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 31223386
موسوی سیدمحسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه ها
موسوی ریگی سیده مرضیه
هسته گزینش
کارشناس گزينش 31222041
نجفی هدایت اله
هسته گزینش
مدير هسته گزينش
نجفی هادی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
انباردار 31221336
نجفی هدایت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مدير امور مالي
نریمانی داریوش معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي انبار 31222051
نریمانی عبدالحسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
امين اموال 31222046
نریمانی سام
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده
نعمتی فاطمه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی 31222108
نکیسا رضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
رئيس روابط عمومي 31222014
نوروزی حسین
دانشکده مهندسی جم
کارپرداز دانشکده
نوروزی نجمه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه شیمی
نوریزدان حمیدرضا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 31221322
نیکنام بنت الهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222063
هاشمی علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت علمی و آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221303
هاشمی سید احمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده 31223304
هاشمی سید محمد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221146
هاشمی پور خاتون معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس خدمات آموزش و کارشناس آموزش گروه مهندسی کامپیوتر 31222063
هاشمی فرد سیده سمیه
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر 31222752
هاشمی فرد سید عبداللطیف
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
رئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222601
هدایت محمد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی 31221380
هدایت علی معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي
وحدتیان عبدالرحیم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارپرداز دفتر فنی دانشگاه خليج فارس
یزدان پرست امیدرضا
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
کارشناس امور رفاهي
یزدان پرست طلا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221150
یزدان پرست احمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي
یزدان پناه طاهر
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
معاون اداري و مالي 31222030
یزدان پناه معصومه
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت
Name family phone jobtitle Department
عرفان تابش 31222103 کارشناس گروههای روانشناسی، دروس عمومی، تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد رضا آب شیرینی کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
عبدالرسول آبشیرینی 31222015 مدير برنامه، بودجه و تحول اداري مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
سکینه آدین 31223356 کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
آزیتا آدینی 31222090 کارشناس امور فرهنگي مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه