حوزه ریاست

عبدالمجید مصلح

رئیس دانشگاه

mosleh [at] pgu.ac.ir

آرش خسروی

مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

Arash.khosravi [at] pgu.ac.ir

لیلا رضایی

مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي

محمد رضا محمدی زاده

دبير هيات اجرايي جذب

دانشیار گروه شیمی

mrmohamadizadeh [at] pgu.ac.ir

سعید کریمی

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه

karimi [at] pgu.ac.ir

مصطفی جعفری

مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات

077-31222023

رضا نکیسا

رئيس روابط عمومي

077-31222014

محمد رضا آب شیرینی

کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

اصغر آذرپرا

کارشناس امور حقوقي

علیرضا احشمه

متصدي نقليه حوزه رياست

بیژن انجمن

کارشناس امور حقوقي

علی جمالی

مسئول سامانه حراست

سیما خاکیان

مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب

حسین رهنما

کارشناس فناوري اطلاعات حراست

نازنین روان بد

کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

077-31222019

سید اسماعیل سجادی اسلامی

رئیس گروه شاهد و ایثارگر

077-31222010

ریحانه سلیمی فرد

کارشناس بايگاني و صدور کارت

علی صفرپور

کارشناس مسئول حفاظت فيزيکي

077-31222086

safarpour [at] pgu.ac.ir

حمزه صلحی فرد

مسئول دفتر مرکزي تهران

حسین عباسی

کارشناس حراست

077-31222042

ناصر غلامی

کارشناس دفتر نظارت

077-31222415

عباس معصومی

کارشناس حوزه رياست

معصومه پیردادیان

سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب

077-31222013

معصومه یزدان پناه

کارشناس دفتر نظارت

سجاد خادمی

کارشناس روابط عمومي

روح اله محمدی

کارشناس روابط عمومي