نشر مشترک کتاب "رله گذاری و حفاظت سیستم های قدرت در نرم افزار دیگسایلنت" با مرکز نشر دانشگاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 دی 1399
responsive image

کتاب دکتر رحمن دشتی و محمدرضا شادی با عنوان "رله گذاری و حفاظت سیستم های قدرت در نرم افزار دیگسایلنت" منتشر گردید.

 

کتاب تالیفی جناب آقای دکتر رحمن دشتی، دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس، و محمدرضا شادی با عنوان  "رله گذاری و حفاظت سیستم های قدرت در نرم افزار دیگسایلنت" با همکاری انتشارات دانشگاه خلیج فارس و مرکز نشر دانشگاهی منتشر گردید.