صفحه اصلی > گروه های آموزشی 
گروه های آموزشی

رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا 

رشته کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 

رشته کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی شیمیایی 

رشته کارشناسی ارشد محیط زیست دریا

رشته کارشناسی ارشد شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

رشته کارشناسی علوم و مهندسی شیلات


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.