صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آزمایشگاه بیوتکنولوژی دریا 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی دریا

 

عنوان آزمایشگاه: بیوتکنولوژی دریا 
آزمایشگاه 1
نام دروس:
عناوین دروس
نام گروههای آموزشی استفاده کننده: گروه زیست فناوری دریا 
گروه های آموزشی
تجهیزات و دستگاهها:
تجهیزات با هناوین و معرفی دستگاهها
مسئول کارگاه:
مسئول کارگاه
نشانی کارگاه:
نشانی : دانشکده نفت و گاز و پتروشیمی 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.